Projectenoverzicht (bijgewerkt okt 2017)

Start in 2017

 • regierol toekomstbestendige gezondheidszorg Texel i.s.m. Zorgcooperatie Texel Samen Beter, Omring, Institute for Positive Health

Start in 2016

 • redactionele en inhoudelijke ondersteuning Meerjaren Beleidsplan Cooperatie Landzijde, Purmerend

Start in 2015

 • opzetten 20-jaars exploitatiemodel zilte teelten Deelgebied B Dubbele Dijken Groningen, Prov. Groningen 

 • project "Brakke parel levert binnendijkse kokkelteelt met eb/vloed", Polder Wassenaar, Texel. Stichting Zilte Zones. Zomer 2016 overgedragen nu project daadwerkelijk in uitvoeringsfase komt.  

Start in 2014:

 • onafhankelijk voorzitter Bezwaarcommissie Landschap Noord-Holland
 • provincie Overijssel Beleidsontwikkelaar Eenheid Natuur en Milieu, team Strategie en Bestuursondersteuning

 • Strategisch stappenplan It Fryske Gea sanering natuurgebied/voormalig vuilstort Ald Walder

Start in 2013:

 • Strategisch plan vermindering bijvangst (discard) Noordzeevisserij, Blueport NW, 2013

 • BusinessCase Poli/zorghotel Texel, Stichting Samen één Texel 2013

 • Projectleider Haalbaarheidsonderzoek Binnendijkse Kokkelteelt Polder Wassenaar, Meromar Seafoods, Harlingen, 2013

 • Kwartiermaker TexelTeam 2020, Urgenda 2013

Start in 2012:

 • Bestuursondersteuner Hollands Noorden, Den Helder 2012
 • Exploitatievisie ZwinNatuurCentrum, Prov. West-Vlaanderen, 2012
 • Praktijknetwerk Naar een duurzame zilte agroketen. Min E,L&I 2012-2015
 • Zilt Proefbedrijf Texel uitbouw

Start in 2011:

 • Texel ZorgProeftuin 2025; Verkenning naar kansen en mogelijkheden combinatie zorgvraag, toeristisch aanbod en leefbaarheid van de Texelse dorpen. 2011-2012
 • Uitwerking Bestuursovereenkomst A1-zone, Programmateam A1-Zone (prov Overijssel en Gelderland, Stedendriehoek, Regio Twente, Min EL&I), 2011
 • Begeleiding Onderzoek Nieuwe Economische Dragers in het landelijk gebied, Programmateam A1-Zone (prov Overijssel en Gelderland, Stedendriehoek, Regio Twente, Min EL&I), 2011
 • Zilt Proefbedrijf Tested on Texel. Begeleiding Opbouw Testlocatie en vermarkting daarvan. 2011-2012
 • Zilt Perspectief. Begeleiding Onderzoek naar eigenschappen en marktpotentie nieuwe zilte gewassen 2011-2014

Start in 2010:

 • Aanscherping onderzoeksvraag nieuwe economische dragers landelijk gebied, prov Overijssel, 2010
 • Tested on Texel. Koudegrond testlocatieopzet zouttolerante gangbare landbouwgewassen. Testvoorbeeld: aardappel, TMNP BV, 2010
 • Quick Scan Zilte Kennis-potentie NIOZ-haven Texel. St. Sint Donatus, 2010
 • Projectleider Verkenningen A1-Zone. Programmateam A1-Zone (prov Overijssel en Gelderland, Stedendriehoek, Regio Twente, Min Verkeer en Waterstaat, Min VROM), 2010
 • Vervolg Prestatieovereenkomst Ilperveld, Onderhandelingen tussen Waterschap, Gemeente, Provincie en Landschap. Landschap Noord-Holland 2010
 • Ontwerp Toetsingskader landschappelijke kernwaarden Texel, i.r.t. nieuw Bestemmingsplan Buitengebied 2010
 • Waddenfonds Tender 2010 div landbouw- en energie-aanvragen. 2010
 • VISNED Coöperatieve vereniging Kottervisserij Nederland. Professionaliseringsproject voor Visserij InnovatiePlatform 2010
 • Dagverse vismarkt Den Oever, Den Helder, Oudeschild. Europees VisserijFonds. Coop. Visafslag Hollands Noorden 2010

Start in 2009:

 • St. Urgenda Proeftuin Elektrisch Vervoer Texel 2009
 • Actualisatie beleidsnota's, Landschap Noord-Holland 2009
 • Tijdelijk voorzitter ILG-Gebiedscommissie Texel, Provincie Noord-Holland 2009
 • Stichting Het Groen Akkoord vervolg: bestuurssecretaris en projectleider, 2009
 • Toekomstmogelijkheden lamsvleesketen Texel, Waddengroep 2009
 • Prestatieovereenkomst Ilperveld, Landschap Noord-Holland 2009
 • Opstart Stichting Het Groen Akkoord (Landschap Noord-Holland, Woningcorporatie Eigen Haard Amsterdam, Van der Leij Groep BV) 2009
 • Ontwikkeling projectschets Gemengd Zilt Bedrijf, Stichting Sint Donatus/NIOZ Texel, 2009

Start in 2008:

 • Waddenfondsaanvraag 2008 Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij
 • Waddenfondsaanvraag 2008 Zilte Teelt (samenwerking tussen Vrije Universiteit, WageningenUniversiteit , Louis Bolk Instituut, St. Sint Donatus en TexelSaline)
 • Kwartiermaker St. Bezoekerscentrum Duinen Noordkop, gemeente Den Helder,2008
 • Analyse Toekomst Stichting Duurzaam Texel na 2008, DB Stichting Duurzaam Texel 2008
 • Ondernemingsplan Bezoekerscentrum Duinen Noordkop, gemeente Den Helder, 2008
 • Inventarisatie duurzaam vervoer op de Wadden, ATO-NH, 2008
 • Bodytekst Huis-aan-Huis-brochure Energiebesparing, Stichting Duurzaam Texel, 2008

Start in 2007:

 • Kwartiermaker duurzame energie-coöperatie TexelEnergie, 2007-2008
 • Zilte producten naar de markt, begeleiding ondernemerspartij bij teeltopschaling en marktintroductie zilte gewassen. Stichting St. Donatus, 2007-2008
 • Quick Scan Bezoekerscentrum Duinen Noordkop, gemeente Den Helder, 2007
 • (Interim)Wethouder Gemeente Texel. mei—november 2007. Vervanging wegens ziekte. Portefeuille Financiën, Openbare werken, Duurzaamheid en milieu, Verkeer, vervoer en waterstaat, Volksgezondheid (technisch), Project Haven, Gouden Driehoek, Onderwaterarcheologie.
 • Ontwikkeling projectadministratie Landschap Noord-Holland, 2007
 • Casusbeschrijving Conflicterende belangen zilte teelt—vogelbescherming Texel, Transforum Agro&Groen, Zoetermeer, 2007
 • Management-coaching, Landschap Noord-Holland 2007
 • Marktverkenning Zilte proeftuin Texel, Innovatienetwerk, grensverleggend in agro en groen, Urecht 2007

Start in 2006:

 • Interim-management Landschap Noord-Holland (Afd. Middelen). Okt 2006-maart 2007
 • Opstart Duurzame Energiecoöperatie Texel 2006-2007
 • Duurzame energiescenario's Texel energiezelfvoorzienend 2030 (ECN). Offerte– en opdrachtbegeleiding namens St. Duurzaam Texel, 2006-2007
 • Nadere uitwerking 7 beleidskeuzenotities Landschap Noord-Holland, 2006

2003 - 2005:

 • Ondernemersvisie Vitaal en Leefbaar Platteland Flevoland, Sociaal Economische Overleg en Advies Raad Flevoland (SEOR), 2005
 • Schrijfopdracht voor op te zetten projectorganisatie Almere Hout, 2005
 • Meerjarenbeleidsplan 2006-2010 Landschap Noord-Holland, 2005
 • Begeleiding ondernemerspartij in BSIK/Leven met Water-project Zilte Landbouw Texel 2005 - 2009
 • Bodytekst Huis-aan-Huis-brochure Duurzaam klussen en verbouwen, Stichting Duurzaam Texel, 2005
 • Begeleiding coördinator Servicepunt Handhaving Waddenzee, Rijkswaterstaat Directie Noord Nederland (2004-2005)
 • Evaluatie VROMraad 2001-2004, 2e raadsperiode, inclusief ondersteuning externe evaluatiecommissie o.l.v. Mr.G.J.Jansen Commissaris der Koningin te Overijssel, VROMraad (2004)
 • Opstart Texel Academie, initiatief St. Duurzaam Texel (2003-2004)
 • Onderzoek (taakanalyse) naar integratie van doelen, mensen en middelen mbt handhaving in de Waddenzee, provincie Fryslan (voorjaar 2004)
 • Evaluatie van meerwaarde van het convenant Samenwerking in de regio Ministerie EZ (2003)
 • Ondersteuning bij totstandkoming van de bestuursovereenkomst Handhaving Waddenzee en het bedrijfsplan Servicepunt Handhaving Waddenzee, RCW en provincie Fryslân (2003)

2000 - 2002:

 • Kleurrijk: in kaart brengen van de stand van zaken in het NME-werkveld en de relatie met het programma Leren voor Duurzaamheid ten behoeve van de nieuwe nota Leren voor Duurzaamheid, Expertise Centrum LNV (2002)
 • Onderzoek naar mogelijke meerwaarde samenwerking/fusie HoogheemraadschappenDelfland-Schieland (2002)
 • Afstemming Watertoets en milieu-effectrapportage in samenwerking met Witteveen en Bos, V&W/RIZA (2002)
 • Training Opereren in netwerken, voor medewerkers Regionale Directies RWS, RIZA Schakelpunt Water en Ruimte (2002)
 • Rijksvisie Waterketen, procesbegeleiding ambtelijke schrijfgroep, VROM/V&W-RIZA (2002)
 • Succes- en faalfactoren van samenwerking in de waterketen, VROM/V&W-RIZA (2001)
 • Analytisch verslag van conferentie van Adviesraden ten behoeve van de Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling, VROM-raad (2001)
 • Onderzoek Rode Contouren en provinciaal beleid; analyse van borging van kwa­liteitsambities in streekplannen en intergemeentelijke structuurvisies, gerelateerd aan de Vijfde Nota. RPD (2001)
 • Workshops Rode Contouren getoetst aan de regionale praktijk, RPD; organisatie, facilitatie, voorzitter (2001)
 • Maak kennis uit ervaring, project voor de interdepartementale Stuurgroep Leren voor Duurzaamheid, Den Haag, om uit een 50-tal lokale/ regionale/nationale/internationale initiatieven voor duurzaamheid leerstrategieën te destilleren en overdraagbaar te maken (2001)
 • Inventarisatie duurzaamheidsbeleid departementen, op zoek naar strategische koppelingsmogelijkheden; interdepartementale Stuurgroep Leren voor Duurzaamheid, Den Haag (2001)
 • Procesbegeleiding en dagvoorzitter meerdaags Provinciaal Baggerberaad Zuid-Holland (2001)
 • Begeleiding Begeleidingscommissie Landschapsbeleidsplan Leidse Regio (2000)
 • Ontwikkeling Radio Kootwijk, gemeente Apeldoorn/provincie Gelderland (2000)
 • Interim algemeen secretaris VROM-raad (2000); in dat kader o.m. de evaluatie van de eerste vierjaarlijkse periode van de VROM-raad verricht, en aansturing reorganisatie van het secretariaat.

Voor 2000:

 • Dagvoorzitter of discussieleider in uiteenlopende situaties
 • Raad voor het Milieubeheer o.m. projectleider voor adviezen over Duurzaam en leefbaar (relatie milieubeleid en ruimtelijk beleid), over het Nationaal MilieubeleidsPlan, dossier Kernenergie, Nota product en milieu, milieugebruiksruimte, structuurschema Groene Ruimte, structuurschema Elektriciteitsvoorziening, diverse afvalthema's
 • Projectleider van adviezen van de VROM-raad:
 • Stedenland-plus, advies over Nederland 2030 –Verkenning ruimtelijke perspectieven en de Woonverkenningen 2030; dit advies is in het Regeerakkoord 1998 opgenomen als leidraad voor het ruimtelijk beleid
 • Corridors in balans: Van ongeplande corridorvorming tot geplande corridorontwikkeling
 • Nederland en het Europese milieu; advies over differentiatie in het Europese milieubeleid
 • daarnaast betrokken bij diverse andere adviezen zoals Mobiliteit met beleid, Sterk en mooi platteland, de Ecologische stad.
 • Projectleider deregulering (milieubeleid), provincie Utrecht (detachering in 1996)
 • Divers: voorlichting, communicatie, redactie, fondswerving